Pravila o zaštiti intelektualnog vlasništva

Pitaj nas prije nego što kopiraš bilo kakav sadržaj s naših stranica.

Pravila o zaštiti intelektualnog vlasništva

Pitaj nas prije nego što kopiraš bilo kakav sadržaj s naših stranica.


Pravila o zaštiti intelektualnog vlasništva

Pitaj nas prije nego što kopiraš bilo kakav sadržaj s naših stranica.

Sav dizajn, tekst, grafike i slike intelektualno su i industrijsko vlasništvo društva Delivery Hero Croatia d.o.o. i zaštićeni su odgovarajućim odredbama hrvatskih, EU i međunarodnih zakona o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva i autorskog prava. Sva su prava pridržana, a svaki tekst ili slika sa simbolima TM, SM ili © registrirani su zaštitni znakovi korišteni na web i mobilnom servisu Pauza te su pod licencom njihovih vlasnika (društva Delivery Hero Croatia d.o.o. ).

Sadržaj i raspored svih podataka koji se nalaze na ovom web servisu isključivo pripadaju društvu Delivery Hero Croatia d.o.o. te su zaštićeni odgovarajućim odredbama hrvatskog, EU i međunarodnog prava. Društvo Delivery Hero Croatia d.o.o. i njihovi dobavljači i/ili izdavatelji licenci izričito rezerviraju sva prava na intelektualna i industrijska vlasništva svih sadržaja web i mobilnog servisa Pauza ili drugih materijala prikazanih na servisu Pauza.

Bez obzira na navedeno, korisnik se obvezuje da neće stvarati izvedenice sadržaja temeljenog na sadržaju prikazanom na web i mobilnom servisu Pauza. Obvezuje se i da neće, djelomično ili potpuno, kopirati, reproducirati, objavljivati, mijenjati, prenositi, prodavati ili iskorištavati, materijal našeg servisa ili bilo kojeg relevantnog softvera, da ga neće dodavati bilo kojoj tražilici ili indeksu, prikazivati ga u sklopu bilo koje druge stranice, koristiti ga kao vezu za izravan pristup s druge web stranice, kopirati lokaciju drugom poslužitelju ili obećati trećim osobama da će im biti dodijeljeno pravo od strane web i mobilnog servisa Pauza, bez izričitog pisanog pristanka društva Delivery Hero Croatia d.o.o. Osim toga, razvoj i/ili objavljivanje baza podataka koje sadrže glavne dijelove servisa Pauza neće biti dopušten bez prethodne suglasnosti društva Delivery Hero Croatia d.o.o.

Korištenjem web i mobilnog servisa Pauza, korisnici prihvaćaju da će koristiti servis pravilno i u skladu sa zakonom, poštivajući gore navedene Uvjete. Zato se korisnici obvezuju na to da neće koristiti servis Pauza na način koji krši intelektualna, industrijska ili autorska prava trećih strana ili Društva.